[design/2015/mobile_logo_header.png?123]

Postup koupě

Úvod

Lokalita Projektu: Plzeň 4 – ulice Rokycanská, katastrální území Doubravka, obec Plzeň, okres Plzeň-město. Projekt bude realizován na pozemcích parc. č. 2883/1, 2883/7, 2883/8, 2883/9, 2883/11, 2883/12, 2885/4, 2885/5, 2885/6, 2885/7, 2885/8, 2886/10, 2886/11, 2886/12, 2886/13, 2886/14, 2887/1, 2887/2, 2887/3, 2924, 2926 vše v kat. úz. Doubravka.

Projekt je realizován na základě Územního rozhodnutí č. 6288 vydaného Magistrátem města Plzně, Odborem stavebně správním, pod č.j. MMP259118/17 ze dne 19.10.2017, které nabylo právní moci dne 24.11.2017.

Název Projektu je pro obchodní účely Budoucího prodávajícího: V Zahrádkách. Předpokládaná skladba Projektu: Projekt je tvořen čtyřmi budovami se 108 jednotkami (byty a ateliéry), s celkem 90 vnitřními garážovými stáními v garážových halách samostatně pro každou budovu a 169 parkovacími stáními na povrchu. Budoucí prodávající si vyhrazuje právo na případné sloučení nebo rozdělení jednotek i nebytových prostor.

Nemovitost si Zájemce koupí na základě kupní smlouvy a jejím vlastníkem se stane až po vkladu vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí. Kupní smlouvu však bude možno uzavřít až poté, co bude projekt dokončen a zkolaudován, což se aktuálně předpokládá v létě roku 2020. Aby si Zájemce zajistili právo na koupi nemovitosti již nyní, je možno uzavřít rezervační smlouvu, na základě které a v souladu s podmínkami v ní uvedených bude Zájemce následně vyzván k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, kde bude obsažena povinnost Budoucího prodávajícího Zájemci za splnění podmínek nemovitost po kolaudaci prodat. S uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí je však spojena povinnost složit zálohu ve výši 15% z kupní ceny vč. příslušné sazby DPH. Je proto již vhodné mít před jejím uzavřením definitivně zajištěno financování na 100% kupní ceny. Pokud se však Zájemci nějaká jednotka v Projektu líbí a chce si pojistit, aby mu ji během zajišťování financování nekoupil někdo jiný, je možno si takovou jednotku zarezervovat. Bližší informace o postupu koupě jsou shrnuty v následujícím přehledu.

Rezervace

Ústní rezervace

 • Budoucí prodávající poskytuje možnost předběžné rezervace po dobu tří pracovních dnů. V této době nebude nemovitost nabízet nikomu jinému, Zájemce během této doby musí uzavřít rezervační smlouvu. Ústní rezervaci je možno provést telefonicky, emailem, kontaktním formulářem nebo osobně.
 • Po vypršení lhůty 3 dnů bez uzavření rezervační smlouvy bude nemovitost nabízena dalším zájemcům.
 • S ústní rezervací nejsou spojeny žádné poplatky a je tedy možné ji kdykoli zrušit bez jakékoli sankce.
 • Budoucí prodávající si vyhrazuje možnost ústní rezervaci neprovést (např. v případě zneužívání systému jako je opakovaná rezervace bez následného uzavření rezervační smlouvy, rezervace více bytů v rámci Projektu, rezervace se zjevně nepravdivými údaji apod.)

Rezervační smlouva – osobní uzavření

 • Domluva osobní schůzky s prodejcem.
 • Vysvětlení podmínek koupě nemovitosti na prodejním místě a následné uzavření Rezervační smlouvy.
 • Rezervační poplatek 50 000 Kč vč. DPH je možno uhradit bezhotovostně bankovním převodem, a to do pěti dnů od podpisu Rezervační smlouvy. Až po úhradě tohoto poplatku nabude Rezervační smlouva účinnosti.
 • Rezervace trvá 14 dní, v této době by si Zájemce měl definitivně zajistit financování.

Rezervační smlouva – online uzavření

 • Rezervační smlouvu je možno uzavřít i online prostřednictvím webových stránek www.v-zahradkach.cz.
 • Před uzavřením online rezervační smlouvy se Zájemce musí seznámit s informacemi na ochranu spotřebitele, postupem pro uzavírání rezervační smlouvy, resp. Průběhem celé transakce a právy a povinnostmi vyplývajícími z rezervační smlouvy, případně navazujících smluv.
 • Rezervační smlouvu Zájemce uzavře vyplněním svých osobních údajů a potvrzením vůle rezervační smlouvu uzavřít, následně bude přesměrován na platební bránu, kde bude vyzván k úhradě rezervačního poplatku. Rezervační nabyde účinnosti připsáním platby na účet Budoucího prodávajícího.

 • O uzavření rezervační smlouvy (a tedy i o řádné úhradě rezervačního poplatku) bude Zájemce informován elektronicky – e-mailem mu bude zaslána jeho automaticky vygenerovaná rezervační smlouva a potvrzení o nabytí její účinnosti.
 • Rezervace trvá 14 dní, v této době by si Zájemce měl definitivně zajistit financování. Rezervujte s rozumem, nezajištění financování není důvodem pro vrácení rezervačního poplatku.
 • Detailní postup online uzavření rezervační smlouvy je popsán zde.

Zajištění financování

Po uzavření smlouvy (ať již rezervační či smlouvy o smlouvě budoucí kupní) má zájemce zafixovánu taktéž cenu. Ke změně ceny může dojít výlučně z důvodu změny zákonné sazby DPH po podpisu smlouvy nebo z důvodu změny splátkového kalendáře na základě požadavku zájemce nebo z důvodu přiobjednání nadstandardního vybavení bytové jednotky, anebo z důvodu překročení odchylky podlahové plochy bytu.

Z vlastních zdrojů

Abychom vám zjednodušili proces koupě bytu, připravili jsme pro vás doporučené varianty financování pouze vlastními zdroji. Jedná se samozřejmě pouze o navrhovaný postup – ke každému klientovi přistupujeme individuálně a umožňujeme vám v rámci možností financovat nákup podle sebe. Ceníková cena zůstává stejná bez ohledu na využití či nevyužití doporučeného postupu a není vázaná na žádné zvláštní podmínky.

Splátkový kalendář - STANDARD

 • první záloha (rezervační poplatek) ve výši 50 000,- Kč včetně DPH za každou bytovou jednotku se hradí do pěti dnů od podpisu rezervační smlouvy
 • druhá záloha ve výši 15 % sjednané základní ceny snížené o rezervační poplatek + příslušná DPH je splatná do 14 dnů od podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní
 • třetí záloha ve výši 40 % sjednané základní ceny + příslušná DPH je splatná do 14 dnů po dokončení hrubé stavby
 • čtvrtá záloha ve výši 20 % sjednané základní ceny + příslušná DPH je splatná do 14 dnů po dokončení vnitřních omítek bytové jednotky
 • pátá záloha ve výši 20 % sjednané základní ceny + příslušná DPH je splatná do 14 dnů po podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na budovu
 • doplatek - zbývající část kupní ceny + příslušná DPH je splatná do 14 dnů po vydání kolaudačního souhlasu na budovu

Splátkový kalendář - INDIVIDUAL

 • první záloha (rezervační poplatek) ve výši 50 000,- Kč včetně DPH za každou bytovou jednotku se hradí do pěti dnů od podpisu rezervační smlouvy
 • druhá záloha ve výši 15 % sjednané základní ceny snížené o rezervační poplatek + příslušná DPH je splatná do 14 dnů od podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní
 • doplatek - zbývající část kupní ceny + příslušná DPH je splatná do 14 dnů po vydání kolaudačního souhlasu na budovu
Poznámky:

Splátkový kalendář STANDARD a INDIVIDUAL slouží výhradně a pouze k financování předmětu prodeje z vlastních finančních zdrojů klientů, tzn. předmět prodeje nelze a nebude možné použít jako zástavu třetím stranám.

Použitím Splátkového kalendáře INDIVIDUAL bude ceníková cena předmětu prodeje uvedená v ceníku Budoucího prodávajícího navýšena o 3 %. Tzn. základní cena předmětu prodeje bude již do smluv uváděna s navýšením.

Varianta splátkového kalendáře musí být Zájemcem určena již před podpisem Rezervační smlouvy.

Veškeré uvedené informace jsou nastaveny s ohledem na obchodní model Budoucího prodávajícího a nelze je měnit. V případě, že se Zájemce dostane do platební neschopnosti, doporučujeme neprodleně kontaktovat prodejní oddělení k řešení situace.

Více

Prostřednictvím hypotéky

 • Budoucí prodávající doporučuje pro zajištění standardizace podmínek čerpání nastavených ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní, realizovat Hypoteční úvěr zájemce u některé ze čtyř spolupracujících bank (ČSOB a.s., HB, a.s., ČS a.s., Unicredit Bank a.s a Modrá pyramida) a to na pobočkách vybraných Budoucím prodávajícím. Budoucí prodávající rovněž doporučuje, a to zejména z důvodu rychlé komunikace s hypoteční bankou, sjednat si hypotéku s vybranou pobočkou přímo bez účasti externího finančního poradce.
 • Poplatek za využití úvěru mimo spolupracující banku: V případě, že klient bude chtít zajistit úvěr sám či prostřednictvím vlastního hypotečního poradce, bude mu účtován administrativní poplatek ve výši 20.000,- Kč za administrativní úkony s tím spojené jako jsou jednání s úvěrující bankou, kontrola úvěrové smlouvy, kontrola a uzavření zástavní smlouvy, kontrola návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí, ověřování podpisů na zástavních smlouvách, atd.
 • Budoucí prodávající upozorňuje, že k zajištění pohledávky z bankovního úvěru poskytnutého Budoucímu prodávajícímu financující bankou na zajištění projektového financování na nemovitostech tvořících Projekt bude váznout zástavní právo. Zástavní právo hypoteční banky Zájemce tedy bude po určitou dobu druhé v pořadí.
 • Budoucí prodávající upozorňuje Zájemce na uhrazení dodatečného nákladu, a to poplatku za provedení vkladu zástavní smlouvy do katastru nemovitostí.


Smlouva o smlouvě budoucí kupní

 • V rezervační lhůtě a po zajištění financování dojde k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní
 • Ta stanoví, za jakých podmínek dojde k uzavření samotné kupní smlouvy. Hlavní podmínkou pak bude kolaudace Projektu
 • Do čtrnácti dnů od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní je Zájemce povinen uhradit 15 % z kupní ceny vč. DPH (od této částky bude odečten rezervační poplatek) na projektový účet vedený financující bankou Budoucího prodávajícího.

Výběr standardů

 • Vzhledem k tomu, že Projekt je realizován na základě pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení neumožňujeme klientské změny spočívající v úpravě bytové jednotky. Zejména se jedná o změny, které se dotýkají stavebního provedení, dispozičního uspořádání a nadstandardního vybavení interiéru a jeho příslušenství.
 • Před realizací příslušných fází výstavby je však možno provést výběr z nabízených standardů (obklady, dlažba, dveře, sanita)
 • Zájemci může být nabídnuta možnost přiobjednání některého nadstandardního vybavení bytové jednotky (např. venkovních žaluzií, videotelefonu apod.) v souladu s harmonogramem výstavby.

Kolaudace

 • Předpokládaný termín – léto 2020.
 • Po kolaudaci bude Zájemce vyzvání ke složení zbývající části kupní ceny na projektový účet vedený financující bankou Budoucího prodávajícího. Budoucí prodávající za podmínek sjednaných s financující bankou zabezpečí výmaz zástavního práva k předmětu budoucího převodu nejpozději do 60 dnů od úhrady této části kupní ceny (návrh na výmaz bude podán před návrhem na vklad vlastnického práva zájemce, ten však bere na vědomí, že po určitou krátkou dobu bude toto zástavní právo financující banky stále uvedeno v katastru nemovitostí).

Převzetí bytu a kupní smlouva

 • Předpokládaný termín – podzim 2020.
 • Podpis kupní smlouvy po vydání kolaudačního souhlasu a úhradě celé kupní ceny.
 • Po podpisu kupní smlouvy dojde k předání bytu (podpisu předávacího protokolu) a Zájemce se může začít stěhovat. Od okamžiku předání bytu bude povinen hradit veškeré poplatky spojené s užíváním nemovitosti (a uzavřít smlouvy s dodavateli služeb a energií)

Provedení zápisu do katastru nemovitostí

Vlastnické právo Zájemce bude do katastru nemovitostí zapsáno po uplynutí ochranné lhůty od podání návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch Zájemce.

Záruční lhůty

 • Budoucí prodávající poskytne Zájemci záruku za jakost stavební části nemovitosti v délce třiceti šesti (36) měsíců a u jeho zařizovacích předmětů a vybavení v délce stanovené jejich výrobci. Záruční doba počíná běžet ode dne vkladu vlastnického práva k nemovitosti do příslušného katastru nemovitostí, tj. ode dne, kdy bude návrh na vklad vlastnického práva podán příslušnému katastrálnímu úřadu. Záruční doba týkající se společných částí trvá třicet šest (36) měsíců ode dne vzniku společenství vlastníků, tj. ode dne zápisu společenství vlastníků ve veřejném rejstříku. U dodávek výrobků a zařízení vybavení jednotek nebo společných částí je záruční doba stanovena jejich výrobci.
 • Postup při uplatňování reklamací upravuje Záruční řád.