[design/2015/logo_trigema_new2.svg]
Menu |Home

ZÁSADY NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Vážení klienti, cílem tohoto dokumentu je shrnout pro Vás základní zásady nakládání s Vašimi osobními údaji v souvislosti s podnikáním společnosti Trigema a.s. (a to i dceřiných součástí holdingu). Společnost Trigema a.s. respektuje soukromí svých klientů, obchodních partnerů a ostatních návštěvníků svých internetových stránek a také z tohoto důvodu vznikl tento dokument, kterým Vás chceme informovat, jak a proč s Vašimi osobními údaji nakládáme.

Úvodem uvádíme, že veškeré shromažďované, zpracovávané a uchovávané údaje se vztahují výlučně k předmětu našeho podnikání, tj. zejména k provádění staveb jejich změn a odstraňování, k projektové činnosti ve výstavbě, k prodeji či pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Dbáme na to, abyste za každých okolností byli dostatečně informování o probíhajícím zpracování Vašich osobních údajů. Poskytnutí Vašich osobních údajů je sice z Vaší strany dobrovolné, nicméně k některým právním jednáním je jejich poskytnutí nezbytností.

1. Vymezení základních pojmů, se kterými zde pracujeme.

(i) Klient: Klientem rozumíme osobu, která s námi uzavřela nebo zamýšlí uzavřít kupní či jinou příslušnou smlouvu, jejímž předmětem jsou věci nemovité. Klientem se rozumí i osoba, která nám (v rámci jejího zájmu o uzavření příslušné smlouvy) výslovně udělila souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely (jako je zasílání obchodních sdělení), a takto učinila zejména při prohlížení internetových stránek www.trigema.cz.

(ii) Osobní údaj: V souladu s ustanovením § 4 odst. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a o změně některých zákonů, je „osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identit“. V praxi se tedy zejména jedná o: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa a všechny ostatní Vámi zadané neveřejné informace.

(iii) Klientská sekce: Klientská sekce umožňuje klientům dostat se po zadání přístupového jména a hesla na stránky, které se týkají zakoupeného bytu. Prostřednictvím těchto stránek mohou klienti snadno komunikovat s prodejním týmem a dalšími pracovníky společnosti, sledovat průběh plateb, nahlížet do uzavřených smluv a dodatků, vyhodnocovat svou spokojenost se službami firmy a dále být informování o dalších novinkách spojených s výstavbou zakoupeného bytu.

2. Čím se při nakládání s Vašimi osobními údaji řídíme.

2.1. Postupujeme plně v souladu se zákonem č. č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a o změně některých zákonů (dále také jen „zákon o ochraně osobních údajů“), který taktéž implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. V souladu s terminologií tohoto zákona jsme tzv. správcem. Samozřejmě dodržujeme i celý právní řád ČR.

3. Účel, rozsah, doba a způsob zpracování údajů.

3.1. Jak je uvedeno v úvodu těchto Zásad, účel zpracování Vašich údajů je vždy související s předmětem naší činnosti. Účel se tedy se vždy týká buď již uzavřené kupní či jiné příslušné smlouvy mezi Klienty jako kupujícími a námi jako prodávajícími, nebo jednáních směřujících k takovémuto uzavření. Pro zpracování údajů k tomuto účelu není třeba výslovného souhlasu klienta. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění vzájemných smluvních vztahů.

3.2. V neposlední řadě je implicitním účelem zpracování údajů také zkvalitňování našich služeb a včasné reagování na Vaše žádosti a požadavky

3.3. Vedle uvedeného v odstavci 3.1. Trigema a.s. zpracovává osobní údaje klientů na základě jejich dobrovolného souhlasu pro následující účely:
a) vytvoření a správa databáze klientů;
b) registrace a vedení uživatelského účtu na elektronickém portálu Klientská sekce;
c) kontaktování klienta za účelem monitoringu spokojenosti;
d) zasílání obchodních sdělení.
Účelem zpracování těchto údajů je především možnost co nejvíce Vás informovat o záležitostech, které Vás skutečně zajímají.

3.4. V případech, kde zákon o ochraně osobních údajů kategoricky požaduje pro zpracování osobních údajů souhlas, tento vždy výslovně vyžadujeme, tedy Klienti jsou na tuto skutečnost předem upozorněni a mají možnost se rozhodnout, zda dobrovolně souhlas udělí či nikoli.

3.5. Rozsah zpracovaných údajů zásadně odpovídá účelu jejich zpracování tak, aby mohl být adekvátně naplněn.

3.6. Pro účely uzavření a plnění smlouvy s klientem zpracováváme veškeré údaje, které klient sdělil či sdělí právě v souvislosti s uzavřenou/uzavíranou smlouvou, a které se týkají předmětu plnění smlouvy. Jedná se zejména o: jméno a příjmení klienta, rodné číslo/datum narození, adresa trvalého či jiného bydliště, telefonní číslo, emailová adresa, případně sídlo podnikající fyzické osoby, její obchodní firma, identifikační číslo a dále nezbytné identifikační znaky předmětných věcí nemovitých (označení, dispozice, počet místností, číslo podlaží, výměra atp.).

3.7. Pro službu Klientské sekce klient může dobrovolně sdělit i údaje jako: zájmy, rodinný stav, pohlaví, jazyk, počet sob žijících ve společné domácnosti, údaje o spotřebě energií apod. Při využívání služby Klientská sekce jsou uchovávány údaje o prohlížení stránek, přispívání do diskusí, událostí v kalendáři, přidané fotografie, uložené dokumenty atp.

3.8. Návštěvou našich internetových stránek www.trigema.cz Klienti i další návštěvníci souhlasí se zpracováním zadaných osobních údajů.

3.9. Informace o souborech cookies jsou na našich internetových stránkách zveřejněny samostatně.

3.10. Pro účely zasílání obchodních sdělení a kontaktování klienta za účelem monitoringu spokojenosti jsou zpracovávány jen nejnutnější údaje, zejm. jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa a telefonní číslo.

3.11. Shromážděné a zpracované osobní údaje uchováváme zásadně po dobu platnosti a účinnosti uzavřené smlouvy a poté na nezbytně nutno dobu od zániku uzavřené smlouvy, tj. po splnění všech smluvních povinností oběma stranami či jiným zánikem smluvního vztahu.

3.12. Ostatní shromážděné osobní údaje, tedy údaje nesouvisející s uzavřenou smlouvou, zejména údaje shromážděné pro účely popsané v odstavci 3.2. jsou uchovávány pouze po dobu, pokud slouží a dochází k naplňování účelu jejich shromáždění. Klient je oprávněn kdykoli udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to prostřednictvím telefonu, emailu či písemného sdělení.

3.13. Osobní údaje klientů jsou získávány především od klientů samotných, a to v rámci uskutečněných vzájemných jednání či projevením jejich zájmu o toto jednání na internetových stránkách www.trigema.cz či v souvislosti s registrováním na elektronickém portálu Klientská sekce.

3.14. Osobní údaje klientů zpracováváme jak manuálním způsobem, tak i způsobem automatizovaným za využití odpovídajících technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

3.15. Přístup k nashromážděným a uchovávaným osobním údajům mají pouze naši vybraní zaměstnanci, kteří tento přístup potřebují k plnění svých pracovních úkolů. Tito zaměstnanci mají smluvní povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních údajů.

3.16. Ke zpracování osobních údajů klientů může docházet i s případným využitím podpory a informačních systémů třetích osob za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a právním řádem obecně, přičemž k tomuto dochází zejména v oblasti marketingové a informační podpory. Vztahy se třetími osobami takto vzniklé jsou vždy smluvně ošetřeny tak, aby nedošlo k porušení zásad zacházení s osobními údaji. Své obchodní partnery si nadto pečlivě vybíráme.

3.17. Osobní údaje klientů, kteří jakožto kupující uzavřeli s námi jakožto prodávajícími kupní smlouvu, jejímž předmětem je věci nemovitá, budou v nezbytném rozsahu dále poskytnuty k dalšímu zpracování pro účely plnění povinností ze smlouvy o správě budov příslušnému správci budovy.

3.18. Osobní údaje klientů zpracováváme na území České republiky.

4. Další práva a povinnosti:

4.1. Klient má právo kdykoli žádat o informace týkající se zpracování jeho osobních údajů, a to stejným způsobem jako může svůj udělený souhlas s jejich zpracováním odvolat (viz odstavec 3.12.). Požadované informace budou klientovi poskytnuty bez zbytečného odkladu s tím, že za jejich poskytnutí může být požadována náhrada skutečně vynaložených nákladů.

4.2. V případě jakýchkoli pochybností či nejasností ohledně správnosti postupu při shromažďování, zpracovávání či uchovávání osobních údajů, má klient právo požadovat vysvětlení jak po nás, tak případně po dalších subjektech, které se na zpracování nějakým způsobem podílejí. Bude-li skutečně zjištěno, že došlo k porušení zásad zacházení s osobními údaji, klient může požadovat, aby závadný stav byl neodkladně odstraněn.

4.3. Kromě účelu, způsobu a rozsahu popsaných v těchto Zásadách nebudeme Vaše osobní údaje jakkoli dále zpracovávat či předávat dalším stranám, pokud to nebude vyžadovat naše veřejnoprávní povinnost.

4.4. Při odmítnutí udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude možné realizovat vzájemný právní styk v plné šíři.

5. Kontaktní informace:

5.1. Aktuální znění těchto Zásad naleznete vždy na internetových stránkách www.trigema.cz a v sídle naší společnosti na adrese: Bucharova 2641/14, Praha 5, Explora Business Centre – budova Jupiter.

5.2. V případě jakýchkoli dotazů či žádostí o doplňující informace nás kontaktujete na telefonním čísle 227 355 211, prostřednictvím emailové adresy trigema@trigema.cz nebo písemně na adrese našeho sídla.

Tyto Zásady byly naposledy aktualizovány dne 20. září 2016

Počkejte. Líbí se Vám byt v našem projektu?

Jeden hovor řekne člověku více než tisíc webových stránek. Zanechte nám svou stopu ve formuláři, nebo zavolejte na infolinku zdarma 800 340 350. Rádi vám s výběrem bydlení pomůžeme.

Zanechte nám vzkaz

Můžeme vám pomoci?

Můžeme vám poradit?

volejte
800 340 350
nebo nám tu
zanechte vzkaz

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.

 [design/2015/loader_active.png]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Setrváním na našem webu nebo pokračováním používání našich služeb berete na vědomí používání těchto souborů. Další informaceBeru na vědomí